Niels Brocks Seniorklub

Referat af generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2006.

I det store lokale 011 var der smukt dækket op med forårsfarver kaffe/te og lækker hjemmebagt kringle.
Formanden bød velkommen, udtrykte glæde over fremmødet - 24 medl. - og gik derefter over til den egentlige generalforsamling.

ad 1: Valg af dirigent:
Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2: Formandens beretning:
Indledte med en kort omtale af medlemstallet på 49, sammenholdt med deltagerantallet til foreningens arrangementer på gennemsnitligt 24. Når man tager i betragtning, at adskillige af medlemmerne stadig er aktive og derfor ikke kan frigøre sig, og at mange ældre ikke længere har kræfter til at deltage i samtlige arrangementer, så må et deltagerantal på 24 være ganske pænt.

Understregede, at det var vigtigt at skaffe nye medlemmer - ikke ved den store udsendelse af breve til ansatte, der passerer de 60 år - var prøvet, gav intet resultat - men ved at hvert enkelt medlem kontaktede kolleger og foreslog dem medlemskab.

Udtrykte en stor tak for den enestående hjælp, Niels Brock yder os, en hjælp foreningen slet ikke kunne undvære: direktør Anya Eskildsens økonomiske tilskud på kr. 6.000,00, sekretærers hjælp med fotokopiering og forsendelse af breve, bistand fra skolebetjentene med opstilling af borde og ikke mindst frit råderum over lokalerne.

Omtalte derefter årets gang i 2005:

16/03: Generalforsamling m/vinsmagning.

30/05: Den nye Opera med afslutning og spisning på restaurant i Nyhavn.

20/08: Fejring af H.C. Andersen-året med tur til Odense.

15/12: Julefest i skolens lokaler på Kultorvet

Takkede til slut Poul Bilde-Petersen for hans enestående arbejde med www.nbseniorklub.dk, en fornøjelse at opleve alle vore arrangementer. Takkede også sine bestyrelseskolleger for et loyalt og fint samarbejde.

Sluttede med en særlig tak til Finn Wulf for adskillige års arbejde i bestyrelsen. Finn Wulf ønskede at fratræde, da helbredet ikke var allerbedst.

ad 3: Godkendelse af regnskab:
Kasserer Ole Haurholm forelagde det udsendte regnskab. Det blev énstemmigt godkendt.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2006:
Man vedtog endnu engang fortsat at betale kr. 100,00. Hellere forhøje deltagerprisen for de enkelte arrangementer.

ad 5: Indkomne forslag:
Ingen.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Knud Skytte genvalgtes. Ny til bestyrelsen valgtes Poul Bilde-Petersen.

Nuværende suppleanter, Ole Olsen og Bent Heeris, blev begge genvalgt.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Nuværende revisor Arne Severinsen og revisorsuppleant Otto Rothe Andresen genvalgtes.

ad 8: Eventuelt

(herunder forslag til arrangementer i forsommer og eftersommer):

Formanden meddelte, at forsommerturen ville finde sted torsdag den 15. juni. Da den endelige planlægning endnu ikke var færdiggjort, ville bestyrelsen ikke røbe mere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.40.

Efterfølgende vinsmagning:

Den nye restauratør havde lavet lækre anretninger med paté, ost og frugt - fade til alle borde, så man undgik al trafik i lokalet. Endnu engang orienterede Gerhard Breiner om både hvid- og rødvine. Dejlige smagsprøver og vejledende bemærkninger gjorde det igen til en spændende oplevelse.

Stort bifald, da han som tak modtog en flaske Southern Comfort.

Vinsmagningen sluttede kl. 19.00.