Niels Brocks Seniorklub

Referat af generalforsamlingen onsdag den 14. marts 2007.

ad 1: Valg af dirigent: Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. ad 2: Formandens beretning: Bød velkommen. Takkede for det gode fremmøde og den stadige interesse for vinsmagningen. Glædede sig over det forøgede medlemstal (nu 58). Mange nye medlemmer stadig aktive. Derfor svært ved fuldt ud at deltage.
Var uhyre taknemlig for den hjælp, vi på mange forskellige måder modtog fra Niels Brock. Skolebetjentenes praktiske hjælp, sekretærers hjælp med fotokopiering og udsendelse af foreningens meddelelser og direktørens pengemæssige støtte og store interesse for foreningen. Sagde også sine bestyrelseskolleger tak for et gnidningsløst og positivt samarbejde.
Måtte desværre meddele, at foreningens kasserer i en længere periode havde været syg, og at han derfor ønskede at fratræde. Sygdommen var også årsag til, at han ikke havde kunnet færdiggøre foreningens regnskab. Det var han meget ked af.
Den nye bestyrelse vil nu færdiggøre regnskabet og udsende det sammen med dette referat samt indbydelsen til vores forsommertur.
Formandens beretning godkendtes.
ad 3: Godkendelse af regnskab: Der henvises til bemærkningerne i formandens beretning. ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2007: Det blev vedtaget, at fortsætte med årskontingent på 100,- kr. ad 5: Indkomne forslag: Ingen. ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Jytte Møller genvalgt.
Ole Haurholm ønskede at fratræde. I stedet valgtes Bjørn Würgler.
Suppleanterne Ole Olsen og Bent Heeris genvalgt.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Knud Skytte – formand
Poul Bilde-Petersen – næstformand
Jytte Møller – sekretær
Bjørn Würgler – kasserer
ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant: Arne Severinsen genvalgtes
Otto Rothe Andresen ønskede at fratræde på grund af sygdom
Til ny suppleant valgtes Jette Christophersen
ad 8: Eventuelt: Det blev oplyst, at forsommerturen - torsdag den 7. juni - ville gå til Glyptoteket og slutte i Tivoli. En både historisk og kunsthistorisk oplevelse blev man lovet.
Ole Olsen tilbød endnu en tur til Liseleje og omegn. Denne gang dog efterår. Formanden takkede for den fine invitation og ville naturligvis tage det med ind i den fremtidige planlægning.
Formanden afsluttede med at takke dirigenten for veludført arbejde og forsamlingen for god ro og orden.

Efterfølgende vinsmagning:(klik her)
Kl. 16.00 fjernede flittige hænder servicet fra kaffe- og tedrikning; nye tallerkener, bestik og glas blev hurtigt fordelt sammen med paté, frugt, ost og lækkert brød. En smuk anretning.
Formanden bød velkommen til Gerhard Breiner, som nu for fjerde gang i klubbens historie på sin sædvanlig stilfærdige men utrolig vidende måde fortalte om de medbragte flaskers indhold.
Som tak for indsatsen lovede formanden, at han og hans hustru ville blive inviteret med på forsommerturen.
Kl. 20.00 var salen igen ryddet.