Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen onsdag den 18. marts 2009.

ad 1: Valg af dirigent:

Holger Koppel - foreslået af bestyrelsen - blev énstemmigt valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2: Formandens beretning:

Indledte med at udtrykke glæde over det store fremmøde: 29 deltagere

Omtalte kort foreningens historie. Oprettet 10/11-1985, vedtægter vedtaget den 02/11-1988. Næste år i forbindelse med generalforsamlingen burde 25-års jubilæet fejres på behørig vis.

Meddelte, at han alligevel havde besluttet at forblive som formand endnu et år, selvom helbredet voldte visse knuder. Men glæden ved planlægning og fornøjelsen ved samværet i forbindelse med arrangementerne var så stor, at det gav ham det fornødne mod og den fornødne styrke til at fortsætte.

Måtte med beklagelse meddele, at klubbens tidligere kasserer, Ole Haurholm, på grund af sygdom ikke længere kunne deltage i klubbens arrangementer. Også klubbens mangeårige revisor, Arne Severinsen, måtte melde fra på grund af sygdom. Formanden udtrykte en stor tak for det omhyggelige arbejde, han havde udført gennem de mange år.

Gennemgik ganske kort årets arrangementer: 13/03: Generalforsamling med vinsmagning.04/06: besøg på Louisiana med særudstillingen Alberto Giacometti og Paul Cezanne. Desuden en gennemgang af museets arkitektur og Asger Jorns malerier. 24/6: Turen til Lund med besøg i domkirken og på universitetet. Begge ture i strålende sol. Mange havde udtrykt stor glæde og tilfredshed med begge arrangementer. En stor tak gik til Poul Bilde-Petersen, klubbens næstformand, for hans enestående hjemmesider, hvor man på skønneste vis kan opleve det hele igen. Ligeledes de dejlige indbydelser smukt prydet med relevante billeder og dekorationer. 19/12: julefesten med fornyet menu og fin underholdning af kvartetten Black Jacks.

Udtalte en stor tak til bestyrelsen for deres positive medvirken til alle planerne.

Også en tak til Direktør Anya Eskildsen. Taknemlig , fordi hun omfatter klubben med stor interesse, deltager undertiden selv og yder os økonomisk støtte.

Ligeledes en stor tak til receptionister og skolebetjente for hjælp til alle arrangementer. Uden dem ville vi få svært ved at klare tingene.

Meddelte, at ansøgninger om tilskud er sendt til direktøren (6000,-) og personaleforeningens formand Gerhard Breiner (1000,-).

VIGTIGT: Forsommerudflugtens dato ændret fra mandag den 25. maj til onsdag den 27.maj

ad 3: Godkendelse af regnskab:

Kasserer Bjørn Würgler forelagde et fint og overskueligt regnskab, som godkendtes.

ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2010:

Vedtaget kontingent på 100,- uændret

Anmoder medlemmerne om at indbetale årets kontingent senest den 15.april til:

Reg.nr. 4120, konto nr. 4120 026968 (begge nr. skal anføres. Husk navn)

ad 5: Indkomne forslag:

Ingen.

ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Jytte Møller og Bjørn Würgler genvalgtes.
Bestyrelsen har nu følgende sammensætning:
Knud Skytte – formand
Poul Bilde-Petersen – næstformand
Jytte Møller – sekretær
Bjørn Würgler – kasserer

Suppleanter:

Steen Mikkelsen og Bent Heeris genvalgtes.

ad 7: Valg af revisor og revisorsuppleant:

Jette Christophersen nyvalgtes til revisor.
Ole Olsen nyvalgtes til suppleant.

ad 8: Eventuelt, herunder forslag til arrangementer.

  1. Knud Rasmussens museum
  2. Willumsens museum i Fr.sund
  3. Tegners museum
  4. Sejltur på Roskilde Fjord
Efterfølgende vinsmagning:(klik her)

Endnu engang havde Gerhard Breiner lovet at forestå den efterfølgende vinsmagning. Ved smukt dækkede borde med fade fyldt med paté, ost og frugt nød vi de efterfølgende timer. Med sit store kendskab til vine ledsagede han indholdet af de valgte flasker med kloge og velvalgte ord. Tiden svandt hurtigt. En stor tak og en god flaske cognac var lønnen for hans 6. vinsmagning i seniorklubben.