Generalforsamling 2012

Mandag, den 26. marts

Formanden, Knud Skytte bød velkommen og understregede, at dette var hans sidste beretning i foreningen. Det kneb med kræfterne og det var på tide, at yngre kræfter tog over.

Mona Skov valgtes som dirigent

Formanden gennemgik i sin beretning de succesfulde arrangementer, som var afholdt i det forgangne år. Der blev udtrykt glæde over, at så mange medlemmer stadig havde lyst til at deltage. Knud lagde ikke skjul på, at medlemmernes fremmøde og gode humør ved alle arrangementer havde været en væsentlig inspirationskilde i hans formandstid.

Formanden sluttede sin beretning med at rette en varm tak til bestyrelseskollegerne, Poul Bilde, Bjørn Würgler og Jytte Møller, som i den grad havde støttet ham i arbejdet. En særlig tak blev sendt til Poul Bilde for hans store arbejde med hjemmesiden. Poul genopstillede heller ikke til bestyrelsen.

Kontingent blev fastsat uændret.

Ingen indkomne forslag.

Kasserer Bjørn Würgler fremlagde herefter det reviderede regnskab, som godkendtes uden kommentarer.

Da såvel formand som næstformand ikke genopstillede, skulle der vælges 2 nye medlemmer til bestyrelsen

Jane Dinesen og Steen Mikkelsen blev valgt, og Dorthe Gadegaard blev valgt som suppleant sammen med Bent Heeris.

Eventuelt: intet

Herefter var det blevet tid til den traditionelle vinsmagning, hvor Gerhard Breiner atter havde fundet et varieret indhold af kvalitetsvine, som blev smagt og vurderet af det vinkyndige selskab.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand Steen Mikkelsen

Næstformand Jane Dinesen

Kasserer Bjørn Würgler

Sekretær Jytte Møller