Niels Brocks Seniorklub

www.nbseniorklub.dk

Referat af generalforsamlingen torsdag d. 16. April 2015

 

Ad 1 : Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Mona Skov, som bekræftede, at indkaldelsen var sket rettidigt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2 : Formandens beretning

Formanden, Steen Mikkelsen, indledte med, at generalforsamlingen helst skal finde sted i marts måned, men i år havde en del begivenheder gjort, at man havde været nødt til at skubbe den til midt i april.

Derefter gennemgik han året, som havde indeholdt følgende arrangementer :

Generalforsamlingen i marts 2014 med efterfølgende vinsmagning

Forårsudflugt til Københavns Bymuseum med rundvisning om byens tilblivelse og livet indenfor murene, bl.a. de mange grønne oaser midt i byen. Derefter middag på den vietnamesiske restaurant Lele på Vesterbrogade.

Efterårsudflugt til Carlsberg dels med den traditionelle rundvisning i de gamle kældre, beskyttelsesrum m.v. og dels med et lille indblik i det meget omfattende nybyggeri på grunden. Derefter middag på Restaurant Fy og Bi på Valby Langgade.

Julefesten måtte desværre aflyses i år på grund af for få tilmeldte måske var bestyrelsen for sent ude, eller det var en forkert dato.

Direktør Anya Eskildsen havde i februar måned inviteret Seniorklubben til et arrangement i TKH-huset, hvor hun fortalte om skolens aktiviteter i ind- og udland. For seniorklubbens medlemmer en meget interessant eftermiddag, da mange har været en del år ude af det daglige regi i Niels Brock. Der var stort fremmøde, og skolen bød som afslutning på en let anretning.

Til seniorklubbens medlemmer var der kommet invitation til San Diego, men da rejsen og opholdet var for egen regning, tog ingen medlemmer imod tilbuddet.

Fra Niels Brock på Julius Thomsens plads var der kommet opfordring til at identificere de gamle skulpturer i forbindelse med renovering, og det viste sig, at en tidligere fransklærer, Eva Højbye, havde fundet en bog, hvori mysteriet blev opklaret.

Formanden opfordrede igen medlemmerne til at bidrage til at gøre foreningen mere synlig og bringe budskabet videre til tidligere eller for nogens vedkommende nuværende kolleger, da der er plads til mange flere til vore arrangementer. Når man er fyldt 60, er man meget velkommen !

Til slut i formandens beretning gjorde han opmærksom på Seniorklubbens hjemmeside, som ikke alle var bekendt med eller benyttede sig af.

Ad 3. Godkendelse af regnskab.

Regnskabet blev gennemgået ved kasserer Inga Rosenberg og efterfølgende godkendt.

Ad 4. Fastsættelse af næste års kontingent

Kontingent for årligt medlemskab fastholdt på kr. 200,00.

Ad 5. Indkomne forslag.

Ingen medlemmer havde indgivet forslag under dette punkt.

Ad 6. Valg til bestyrelse og suppleanter.

Kasserer Inga Rosenberg blev genvalgt.

Sekretær Dorthe Gadegaard ligeledes genvalgt.

Suppleanter : Lennart Rasmussen og Bent Heeris ligeledes genvalgt.

Ad. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor Flemming Steen valgt

Revisorsuppleant Anders Nipper valgt

Ad 8. Eventuelt herunder forslag til arrangementer i for- og eftersommer.

Her kom adskillige forslag, bl.a. :

Musikmuseet Rosenørns Alle, Søfartsmuseet i Helsingør, Kanalrundfart, Louisiana, Eremitageslottet, Dansk Arkitektur Center med sejltur, Rundtur i Køge.

Bestyrelsen takkede for forslagene og ville tage dem med i den fremtidige planlægning.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten.

Efterfølgende tog vor dygtige vinekspert Gerhard Breiner over med et spændende udvalg af vine. Gerhard delte med rund hånd ud af sin viden, og foreningen takker Gerhard for hans engagement og evner til at give generalforsamlingen en interessant og underholdende afslutning. Tusind Tak Gerhard !!