VEDTÆGTER


FOR NIELS BROCKS SENIORKLUB


1.

Foreningens navn er NIELS BROCKS SENIORKLUB

2.

Foreningens formål er at samle medlemmerne til kulturelle og selskabelige sammenkomster samt besøg på virksomheder og institutioner.

3.

Adgang til medlemskab har alle Niels Brocks nuværende eller tidligere ansatte, som er pensioneret eller over 60 år.

4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 2 afgår hvert år, men kan genvælges. Udover de 4 bestyrelsesmedlemmer vælges årligt 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med

 1. 1 formand
 2. 1 næstformand
 3. 1 kasserer
 4. 1 sekrætær
Foreningen tegnes af formanden plus 1 medlem af bestyrelsen, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

5.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Det opkræves i begyndelsen af næste kalenderår.

6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts/april måned med følgende

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt
Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel v/skriftlig meddelelse til hvert medlem. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpel flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt det forlanges. Vedtægtsændringer afgøres på generalforsamlingen.

7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer forlanger det, og der er medsendt motiveret dagsorden. En sådan generalforsamling indkaldes med 3 ugers varsel vedlagt dagsorden. Bestyrelsen er forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter, at begæring herom er kommet bestyrelsen i hænde.

8.

Foreningen kan opløses ved flertalsbeslutning på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret. Hvis dette ikke er tilfældet og der blandt de repræsenterede medlemmer er flertal for opløsning af foreningen, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved almindelig flertalsbeslutning blandt de repræsenterede medlemmer.

Ved opløsning tilfalder foreningens formue Niels Brocks Lærerforening.

Disse vedtægter er fastsat på den stiftende generalforsamling den 2. november 1988 med ændring og ajourføring ved generalforsamlingen den 25. marts 1993.